Đerdap II je druga srpsko-rumunska elektrana na Dunavu. Sagrađena je 1984. godine na 863. kilometru, 80 km nizvodno od Đerdapa I. Na srpskoj strani je snaga generatora na pragu 270 MW (10 agregata po 27 MW i protok od 422 m³/s). Puštani su u pogon 1985, 1986, 1987, 1998. i 2001. godine.

Na objektu "HE Đerdap II" u Negotinu je urađen projekat sistema izrade telekomunikacionih veza od upravne zgrade do barake nadzora.

Zaštitne mere objekta su:

Turbine su Kaplanovog tipa i projektovane za padove od 2,5 do 11 metara. Zapremina jezera je oko 700 miliona m³. Prosečna godišnja proizvodnja je oko 1500 GWh električne energije. Generatori su sovjetske proizvodnje LMZ Lenjingrad.Sva strujna kola su od preopterećenja i kratkog spoja na početku zaštićena odgovarajućim automatskim osiguračima niskog napona.U slučaju spoja faznog provodnika sa provodnim delom kućišta uređaja ili sa metalnom masom predviđeno je automatsko isključenje automatskih osigurača u takvom vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog napona dodira većeg od efektivne vrednosti linijskog napona u dužem vremenskom periodu.
Od opasnog napona dodira koji se u slučaju kvara može pojaviti na metalnim delovima uređaja (koji u normalnim uslovima nisu pod naponom) osoblje je zaštićeno TN-C-S sistemom sa posebnim zaštitnim vodom.