U zavisnosti od namene i načina rada ovi uređaji se podeljeni u dve grupe:

Uređaji za zvučnu i/ili svetlosnu signalizaciju velike snage – postavljeni su na različitim mestima štićenog objekta i namena im je da alarmiraju preko zvuka, svetlosne signalizacije ili glasovnih saopštenja, obaveste ljude u objektu da je došlo do požara i da je neophodna ekakuacija;

Svetlosni indikatori – prikazuju alarmno stanje za konkretan detektor sa kojim su povezani; Ovi uređaji se razlikuju po posebnim karakteristikama, od kojih su najvažniji: osetljivost, nominalna snaga, akustična snaga, opseg proizvedene frekvencije, i drugo. Osetljivost se najčešće definiše kao zvučni pritisak izmeren na rastojanju od 1m od uređaja koji reprodukuje zvuk snage 1W.

Zvučni uređaji, koji se koriste u sistemima za dojavu požara su:

Požarna zvona – sastoje se od metalnog kućišta, u koju je smešten izdržljiv elektromotor sa velikim obrtnim momentom.

Sirene – zvučnici, koji korišćenjem specijalnih materijala proizvode rezonansu u određenom frekventnom opsegu i velike snage; najčešće primenjeni u SDP piezo sirene, koriste tehnologiju baziranu na fizičkom fenomenu „obratni piezoefekat ” – odlikuju se sa malom potrošnjom i niskom cenom. Za spoljnu montažu se koriste oklopne sirene, postavljene u metalnu kutiju sa zaštitom od atmosferskih i drugih uticaja, koje su veće snage od piezo sirena. U industriji se zahteva primena sirena veće snage sa velikim frekventnim opsegom. U zavisnosti od načina reprodukcije tona, sirene mogu da budu sa kontinualnim ili pulsirajućim tonom. U praksi se koriste i višetonske sirene sa izborom više tonova.

Zvučnici – pasivni elektroakustični pretvarači za prenos glasovnih saopštenja; najčešće se koriste kao deo autonomnih sistema za glasovna obaveštenja u velikim objektima sa velikim prisustvom ljudi. U više slučaja zvučnik daje jedan ili nekoliko tonalnih signala, prethodno snimljene glasovne poruke, a u ostalo vreme može da pušta pozadinsku muziku ili obaveštenja ot mikrofona.

Svetlosni signalizatori

Koriste se sa vizuelnom signalizacijom za požar, kao i za prikaz evakuacionih puteva, a takođe i prilikom velikog zadimljavanja. To su fleš ili strob lampe, koje se razlikuju po načinu emitovanja svetlosti. Neki od ovih uređaja su konstruisani za montažu na otvorenom, a mogu da budu korišćeni i za panik rasvetu prilikom kvara naponske mreže, prouzrokovane usled požara.

Svetlosni indikatori

Prikazuju alarmno stanje konkretnog detektora i najčešće se koriste u konvencionalnim SDP, gde tačno lociraju mesto požara. Povezuju se direktno na detektor. Najčešće koriste standardnu diodu male potrošnje, ali ima i modela sa jačim izvorima svetlosti. Ovi indikatori pronalaze primenu i u velikim adresabilnim sistemima za dojavu kao dopunska indikacija , mada su sve češće adresabilni detektori već snabdeveni sa jednom ili više malih dioda. Obično se dodatni svetlosni indikatori montiraju u koridorima iznad vrata. Osnovni zahtev je da se postave tako da budu vidni u odnosu na pravac kretanja osobe koja ide u proveru požara. Ako u prostorijama ima spušteni plafon ili podignut pod, za indikaciju požara takođe se i ovde koriste svetlosni indikatori.

Kombinovani uređaji

Često se koriste kombinovani uređaji, koji uključuju i zvučnu i svetlosnu signalizaciju. Oni su mnogo podobni za upotrebu, umanjuju troškove montaže i održavanja. U adresabilnim sistemima postoje i osnove za detektore sa ugrađenim sirenama i/ili lampama.